Praktijkinformatie

Aanmelding

Je kan contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar: psychologenpraktijkmvandoorn@gmail.com. Kan je in de mail even kort aangeven waar je hulp bij zoekt, bij wie je verzekerd bent, wie de huisarts is en of je een verwijsbrief hebt gekregen. Vergeet hierbij niet je telefoonnummer te vermelden. Ik neem dan spoedig contact met je op.

Intake

Aangezien het aantal sessies in de basis GGZ beperkt is, is het belangrijk om in korte tijd een duidelijk beeld te krijgen van de hulpvraag die je hebt en waar de behandeling op gericht zal worden. Om in het eerste gesprek meteen al wat handvatten mee te kunnen geven, stuur ik in voorbereiding op het intakegesprek een vragenlijst met het verzoek deze zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden. Net als alle andere gesprekken duurt het intakegesprek circa 60 minuten. Doel is om samen tot een helder, concreet en werkbaar behandelplan te komen.

Soms kan het intakegesprek de conclusie opleveren dat andere, meer gespecialiseerde zorg nodig is. In dat geval neem ik contact op met de huisarts en krijg je hulp en ondersteuning bij een doorverwijzing.

Behandeling

Na de intake wordt de behandeling gestart. In het begin zijn de gesprekken om de twee weken en na drie of vier keer wordt de frequentie lager. Tijdens de behandeling wordt steeds gekeken of de gewenste behandeldoelen worden bereikt en zo nodig wordt de behandelstrategie bijgesteld. Dit gebeurt altijd in samenspraak en goede afstemming met jou. Gemiddeld zijn circa 5 tot 12 sessies nodig per traject.

Effectmeting

Naast bovengenoemde afstemming m.b.t. het behalen van de gestelde behandeldoelen wordt er ook een formele effectmeting uitgevoerd. Dit betekent dat er een voor – en een nameting d.m.v. vragenlijsten zal worden gehouden. Belangrijkste reden hiertoe is dat dit een eis van de zorgverzekeraars is; zij willen graag weten hoe effectief de behandelingen zijn die ik geef. De zorgverzekeraar krijgt geen inzage in de resultaten van jouw individuele behandeling en de cijfers worden volledig anoniem aangeleverd.

Contact met derden

De huisarts is meestal degene die je voor hulp naar mijn praktijk heeft verwezen. Ik werk graag en veel met huisartsen samen om een optimale afstemming over het te voeren behandelbeleid te krijgen. Dit kan telefonisch en na afsluiting van het traject vaak schriftelijk plaatsvinden. Dit gebeurt nooit zonder jouw toestemming en gaat ook nooit buiten jouw medeweten om.

Naast de huisarts komt er ook wel eens een verzoek om informatie van Arbodiensten of UWV. Ook hierbij geldt dat ik uitsluitend met jouw medeweten en met jouw toestemming informatie over jouw behandeling zal geven. Arbodiensten of UWV worden uitsluitend schriftelijk op de hoogte gebracht. Reden is dat dit de enige manier is om er van verzekerd te zijn dat jij akkoord kan zijn met alles wat er over de behandeling aan derden wordt gecommuniceerd. Je krijgt de brief eerst te lezen en deze gaat pas de deur uit als je akkoord bent.

Beroepsgeheim

Alles wat met mij gedeeld wordt valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Volgens deze wet mogen persoonlijke gegevens alleen gebruikt worden voor jouw behandeling. Ik mag daarover geen mededelingen doen aan anderen, behalve als jij daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Dossiervoering

Ik ben verplicht een dossier bij te houden over het verloop van een behandeling. Het dossier is eigendom van de psychologenpraktijk en je kan het dossier dus niet meenemen. Ik ben verplicht het dossier zorgvuldig te bewaren tot twintig jaar nadat de behandeling is afgesloten. Als je wil dat jouw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd moet je dit schriftelijk kenbaar maken.

Kwaliteitswaarborg

Het leveren van kwaliteit van zorg vind ik belangrijk. Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie GZ-psycholoog: lidmaatschap NIP, intervisie, visitatietraject NIP (behaald in 2016), bij- en nascholing en het naleven van de Beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen maken daar onderdeel van uit. De Beroepscode voor psychologen is een kwaliteitsinstrument in het belang van de cliënt, van de psycholoog en van de psychologiebeoefening in al haar facetten. De code is gebaseerd op de volgende vier ethische basisprincipes: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Kwaliteitsstatuut Psychologenpraktijk Marianne van Doorn

Leveringsvoorwaarden en klachtenregeling

Omdat ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) werk ik volgens een vastgelegde beroepscode. De basis daarvan is eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Mocht het ondanks mijn zorgvuldigheid toch gebeuren dat je een klacht hebt over mij of mijn praktijkvoering, dan kan je dat altijd met mij bespreken. Als we daar niet uit kunnen komen dan kan je  terecht bij de klachtenregeling van het NIP,  de Wkkgz. Door een mail te sturen naar:  nip@klachtencompany.nl

Klachten- en geschillenregelement NIP

Netwerk met verwijzers en hulpverleners

Mijn praktijk heeft regelmatig contact met de meeste huisartsen die naar mijn praktijk verwijzen, telefonisch of persoonlijk met de huisartsen in het Gezondheidscentrum. Dat kan gaan over verwijsmogelijkheden of bij individuele cliënten (uiteraard in overleg) bij vragen over medicatie en doorverwijzing naar andere hulpverlening.

Ook met de praktijkondersteuners voor de Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in Amersfoort en omgeving is regelmatig overleg of contact over wederzijdse doorverwijzingen.

Mijn praktijk is ook aangesloten bij Psyzorg Eemland, een regionaal samenwerkingsverband van vrijgevestigde GZ-psychologen. Psyzorg Eemland heeft met Huisartsen Eemland Zorg en Vital Health, het regionale samenwerkingsverband van huisartsen, afspraken gemaakt over consultatie, inhoud van terugrapportage en verwijsbrieven.